Kort om Poul Heegaard

Poul Heegaard er professor og instituttleder (fra 2009) ved institutt for telematikk (ITEM). Han har vært vitenskaplig assistent, stipendiat, og førsteamanuensis-II ved NTH/NTNU. Han har også vært forsker og seniorforsker, først hos SINTEF IKT og senere hos Telenor. Heegaard har vært medlem av diverse råd, styrer og utvalg ved NTH/NTNU, og har koordinert forskningsguppen “Networks” ved ITEM. Se Heegaard sin hjemmeside.

Hvis Heegaard blir valgt som medlem av fakultetsstyret ved IME vil hans prioriteringer ved behandlig av strategiplaner og ressursfordeling farges av at han er spesielt opptatt av følgende:

  1. Videreutvikle kvalitet i forskning og bachelor-, master- og PhD-utdanning. Generelt ønsker han bidra til videreføring av IMEs strategi med fornying av studieprogramporteføljen, og forskningssamarbeid for å danne sterkere fagmiljø. I kvalitetsarbeidet er Heegaard opptatt av et forsterket fokus på å ivareta og belønne godt kvalitetsarbeid med gode erfaringene, vel så mye som “nullfeil-visjonene” med fokus på å finne feil og avvik og lukking av sløyfer. Skal man lykkes med utvikling av kvalitet er det essensielt å opprettholde engasjementet, lysten til nyvinninger, og “det lille ekstra” hos alle ansatte. Heegaard mener dessuten at å øke renommé til gode undervisere er et viktig virkemiddel for å opprettholde engasjement, og derigjennom bidra til øke kvalitet i undervisningen.
  2. Tilstrebe en sunn balansen mellom bruk av målstyring gjennom indikatorer, incentiver, rapportering, og faglig frihet og autonomi for de ansatte. Det er viktig at det finnes plass for “ville idéer”, og at det er grobunn også for viktige ikke-kvantifiserbare tiltak og aktiviteter uten naturlige indikatorer. Der målstyring er viktig og riktig må indikatorene reflektere virkeligheten.
  3. IME og NTNU tiltrekker seg stadig fler studenter og ansatte fra hele verden. Alle enheter må ha kontinuerlig fokus på å utvikle gode multi-kulturelle lærings- og arbeidsmiljø. IME må bidra til at NTNUs administrative støttefunksjoner og rutiner er tilpasset et multi-kulturelt student- og arbeidsmiljø.
  4. Økt kjennskap til og renommé for IMEs fagfelt og studieprogram. I alle sammenhenger: hos studiesøkende, i allmennheten, media, bevilgende myndiheter, næringsliv og forvaltning, …

Poul Heegaard in breif

Poul Heegaard is Professor and Head of Department (from 2009) at the Department of Telematics (ITEM). He has been a Research Fellow, PhD Scholar and Adjunct Associate Professor at NTH/NTNU. He has also been a researcher and senior scientist, first at SINTEF ICT, and later with Telenor. Heegaard has been a member of various councils, boards and committees at NTH/NTNU, and was the coordinator for the research group “Networks” at ITEM. See Heegaard's homepage.

If Heegaard is elected as a member of the Faculty Board at IME his priorities at the handling of strategic issues and resource allocation is will reflect that he is particularly concerned about the following:

  1. Developing the quality of research and the Bachelor's, Master's and PhD education programs. In general, he will support the continuation of IME's strategy of renewal of the study programs, and to form stronger academic groups through collaborations. Heegaard would like to see an increased focus on the excellent work on improving quality that is done at IME/NTNU, and to retain and improve the quality from these experience. This is more engaging than a constant focus on the “zero mistake vision”, where you are looking for discrepancies and weak points, and trying to remove these. To be successful in retaining and improving quality it is essential to have commitment and a desire for innovation among the employees. Heegaard also believes that the reputation for good teachers should be increased.
  2. Strive for a sound balance between the use of the indicators, incentives, reporting, versus preserving the academic freedom and autonomy. It is important that there is room for “crazy ideas”, and for important, non-quantifiable measures and activities without indicators. When incentives and indicators are important and appropriate the indicators must reflect reality.
  3. IME and NTNU attracts students from around the world. All units must have continuous focus on developing a good multi-cultural learning and working environment. IME must ensure that NTNU administrative support functions and routines are adapted to a multi-cultural student and working.
  4. Increased awareness and reputation for IME's disciplines and study programs. In all contexts: for new, and potential students, in the public, media, funding government, businesses, state administrations, …