TTM4175 - Kommunikasjonsteknologi, introduksjon

TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon, er et 7.5 studiepoeng emne som tilbys til 1.årskurs studenter ved sivilingeniørstudiet i Kommunikasjonsteknologi. Du kan også se den offisielle beskrivelsen av emnet.

Læringsmål

Hovedlæringsmålet for emnet er å gi innsikt i utvalgte områder innen fagområdet kommunikasjonsteknologi ved bruk av teori og laboratoriearbeid, samt motivere for videre studier innen kommunikasjonsteknologi. Du finner også detaljerte læringsmål for emnet.

Innhold og undervisningsaktiviteter

Emnet består av fire deler:

  • Introduksjon til kommunikasjonsteknologi
  • Labarbeid 1: Etisk hacking
  • Labarbeid 2: Tingenes internett

Labarbeidene gjennomføres i grupper. Før hvert labarbeid vil det bli arrangert forelesninger for å nærmere forklare den aktuelle laboppgaven og relevant teori. Laboppgavene gjennomføres på datasal Sahara. Etter hvert labarbeid skal det skrives en labrapport, som vil bli evaluert.

Undervisningsplanen gir en detaljert oversikt over alle undervisningsaktivitene knyttet til emnet, inkludert presentasjonsmateriale. Du finner også en oversikt over gruppeinndelingen og informasjon om labarbeidene og rapportene som skal leveres.

Forventninger til deg som student

Ett av hovedmålene med undervisningen er å engasjere alle for å skape et positivt læringsmiljø, og for å få alle til å lære og yte best mulig. Dette oppnåes gjennom aktivt arbeid med emnet gjennom hele semesteret, og deltakelse på alle de planlagte undervisningsaktivitetene.

Til deg som student forventes det fra fagmiljøet at du:

  • Deltar aktivt på alle forelesningene.
  • Deltar aktivt i labarbeidene på de oppsatte veiledningstimene.
  • Bidrar til et positivt og konstruktivt gruppearbeid.
  • Bidrar i å skrive avsluttende rapport fra hver lab.

Vurdering

Emnet vurderes med bestått / ikke bestått. For å få bestått må man få godkjent alle de tre obligatoriske labarbeidene. Labarbeidene vurderes på bakgrunn av innlevert labrapport. Hver gruppe leverer felles rapport fra hvert labarbeid. Labrapportene må leveres innen de fristene som er satt i undervisningsplanen. Rapportene vil bli vurdert fortløpende til bestått / ikke bestått.

Det er ingen eksamen i emnet.